Bid on authentic and reborn top fashion auctions every week!

DEPOZITO PROGRAMOS - PREKIŲ ATPIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Sąvokos ir apibrėžimai

Pardavėjas – UAB TEKSASAS, įmonės kodas: 302721190, PVM mokėtojo kodas: LT100007633914, buveinės adresas: Gruodžio 17-osios g. 14, Ukmergė 20139, telefonas: +370 698 44744, el. paštas: help@poppri.com.

Pirkėjas – eBay platformos vartotojas įsigijęs eBay platformoje prekę iš Pardavėjo paskyros poppri_fashion_auctions ir/arba Elektroninės parduotuvės klientas.

Depozito programa – Pardavėjo sukurta programa, kuri Pirkėjui suteikia galimybę grąžinti iš Pardavėjo įsigytą prekę kai ji buvo dėvima ir naudojama arba kai praėjo įprastas prekės grąžinimo terminas, gaunat iš Pardavėjo fiksuotą procentą nuo prekės įsigijimo kainos, su sąlyga, kad prekė atitinka šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas ir Pirkėjas yra atlikęs šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus.

Taisyklės - šios Depozito programos taisyklės.

Programos dalyvis– Pirkėjas užsiregistravęs Pardavėjo Depozito programoje;

Registracija – Taisyklių pagrindu atliekamo Pirkėjo registravimosi Pardavėjo Depozito programoje rezultatas.

Prekė – Pirkėjo iš Pardavėjo įsigyta prekė ar prekės.

Atperkama prekė – Prekė atitinkanti šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas, kuri Programos dalyvio pageidavimu gali būti grąžinta Pardavėjui pagal Depozito programą.

Elektroninė parduotuvė – Pardavėjo elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www.poppri.com

Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo apie klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas – https://poppri.com/policies/privacy-policy, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia Depozito programa.

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Programos dalyviui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, sąlygos bei tvarka prekių gražinimui pasinaudojant šia Pardavėjo Depozito programa.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Programos dalyvis informuojamas Elektroninėje parduotuvėje ir el. paštu. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems prekių grąžinimams pagal Depozito programą, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti prieš kiekvieną prekės grąžinimą pagal Depozito programą.

2.3. Depozito programoje dalyvauti gali Pirkėjas:

2.3.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

2.3.3.juridinis asmuo.

2.4. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, pateikiamos Taisyklių sąlygos po susipažinimo su jomis tampa sutartimi (toliau - Sutartimi) tarp Pardavėjo ir Programos dalyvio.

2.5. Programos dalyvis, užsiregistravęs Depozito programoje sutinka su šių Taisyklių galiojimu.

2.6. Informuojame, kad Elektroninėje parduotuvėje skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ (toliau – DUK) pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių grąžinimu naudojantis Depozito programa. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame susipažinti su DUK: https://poppri.com/apps/help-center.

2.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Programos dalyvis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ar DUK, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 1. Pirkėjo registracija Depozito programoje

3.1. Pirkėjas gali dalyvauti Depozito programoje tik po to, kai Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje atlikti visi žemiau nurodyti veiksmai:

3.1.1. Pirkėjas yra užsiregistravęs Depozito programoje ir yra įgijęs Programos dalyvio statusą, t.y. gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie Pirkėjo dalyvavimą Depozito programoje;

3.1.2. patvirtintas sutikimas su Taisyklėmis, kurios yra laikomos neatsiejama sutarties tarp Programos dalyvio bei Pardavėjo, dalimi;

3.1.3. patvirtintas sutikimas su Pardavėjo Elektroninės parduotuvės Privatumo politika.

 1. Depozito programos veikimo principai ir galiojimas

4.1. Nuo Programos dalyvio Registracijos dienos Programos dalyvis dalyvaudamas Depozito programoje gali grąžinti bet kurią po Registracijos iš Pardavėjo įsigytą Prekę jei nuo Prekės įsigijimo eBay platformoje iš Pardavėjo paskyros poppri_fashion_auctions praėjo bent 180 kalendorinių dienų arba bent 30 kalendorinių dienų, jei Prekė įsigyta Elektroninėje parduotuvėje, bet nepraėjęs daugiau nei 1 metų laikotarpis nuo prekė įsigyjimo.

4.2. Atperkama prekė turi būti nesugadinta. Atperkamos prekės stovis gali būti:

4.2.1. normalus – turinti dėvėjimo požymius ir defektus, kurie nėra esminiai;

4.2.2. labai geras – turinti minimalius dėvėjimo požymius ir neturinti defektų ar turintis minimalius defektus;

4.2.3. puikus - be dėvėjimo požymių.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja Atperkamą prekę iš Pirkėjo atpirkti už 30% Pirkėjo sumokėtos Pardavėjui Prekės kainos jos įsigijimo metu, nepaisant prekės dėvėjimo ir stovio 4.2 punkte pateiktą aprašymą.

4.4. Programos dalyvis, prieš gražindamas Atperkamą prekę, turi:

4.4.1. Užpildyti depozito programos Atperkamos prekės gražinimo formą arba susisiekti su Klientų aptarnavimo skyriumi el.paštu.

4.4.2. Programos dalyvis bus paprašytas(-a) pateikti Prekės:

4.4.2.1. Išsaugotą etiketę;

4.4.2.2. Pirkimo sąskaitą;

4.4.2.3. Užsakymo numerį;

4.4.2.4. Prekės identifikavimo kodą (ID);

4.4.2.4. Sąskaitos numerį į kurią turi būti grąžinti pinigai.

4.4.3. Programos dalyvio papildomai gali būti paprašyta pateikti:

4.4.3.1. Prekės nuotraukas (tos dienos);

4.4.3.2. Nurodyti matomus dėvėjimo požymius.

4.4.4. Gauti klientų aptarnavimo skyriaus patvirtinimą, kad pateikti visi reikalingi duomenys apie Prekę ir ji gali būti grąžinama pagal Depozito programą.

4.5. Atperkamos prekės siuntimo išlaidas apmoka Programos dalyvis.

4.6. Programos dalyvis Atperkamą prekę turi išsiųsti registruotu paštu ir Pardavėjui pateikti siuntos numerį.

4.7. Pardavėjas gavęs Atperkamą prekę per 7 d. d. turi patvirtinti Prekės autentiškumą ir Prekės būklę (ar Prekės būklė atitinka Taisyklių 4.2. punkte pateiktą aprašymą). Pardavėjui per šį terminą Programos dalyviui el. paštu nepateikus pretenzijos dėl Prekės autentiškumo ir būklės, laikoma, kad Pardavėjas pretenzijų dėl to neturi. Pardavėjas pareikšdamas Programos dalyviui pretenzijas numatytu terminu turi remtis šiose Taisyklėse numatytais kriterijais.

4.8. Pardavėjas per 7 d. d. nuo Prekės autentiškumo ir Prekės būklės patvirtinimo grąžina Programos dalyviui Taisyklių 4.3 punkte aptartą sumą - 30% Pirkėjo sumokėtos Pardavėjui Prekės kainos jos įsigijimo metu.

4.9. Pardavėjo mokama Atperkamos prekės kaina Programos dalyviui sumokama pavedimu į Programos dalyvio nurodytą sąskaitą.

4.10. Depozito programa negalioja šioms Prekėms: apatinis trikotažas, maudymosi kostiumėliai, kojinės.

 1. Programos dalyvio teisės ir pareigos

5.1. Programos dalyvio teisės

5.1.1. Tinkamai atlikus šiose Taisyklėse numatytus veiksmus grąžinti iš Pardavėjo įsigytą prekę kai ji buvo dėvima ir naudojama arba kai praėjo įprastas prekės grąžinimo terminas, gaunat iš Pardavėjo fiksuotą procentą nuo prekės įsigijimo kainos.

5.2. Programos dalyvio pareigos:

5.2.1. Tinkamai ir laiku atlikti visas šiose Taisyklėse nurodytas pareigas;

5.2.2. Užtikrinti, kad visa Pardavėjui pateikiama informacija yra tikra ir atitinkanti esamą situaciją;

5.2.3. Sąžiningai komunikuoti su Pardavėju, pateikiant teisingą informaciją;

5.2.4. Atsakyti dėl šiose Taisyklėse numatytų Programos dalyvio pareigų neatlikimo ar netinkamo jų atlikimo. Nereikšti tokiu atveju pretenzijų Pardavėjui ir kompensuoti Pardavėjo dėl to patirtus nuostolius, jei tokių būtų.

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

6.1.Pardavėjo teisės

6.1.1. Programos dalyviui pateikus netikslią, neteisingą ar klaidinančią informaciją, nepateikus Taisyklėse nurodytos informacijos ar Programos dalyviui neatlikus kitų Taisyklėse numatytų veiksmų, Pardavėjas gali atsisakyti išmokėti Taisyklėse numatytą prekės grąžinimo dydį.

6.2. Pardavėjo pareigos

6.2.1. Tinkamai ir laiku atlikti visas šiose Taisyklėse nurodytas Pardavėjo pareigas;

6.2.2. Atsakyti dėl šiose Taisyklėse numatytų Pardavėjo pareigų neatlikimo ar netinkamo jų atlikimo, kompensuojant Programos dalyviui dėl to patirtus nuostolius.

 1. Atsakomybė

7.1. Programos dalyvis yra visiškai atsakingas už Registracijos ir Atperkamos prekės gražinimo formoje pateikiamą duomenų teisingumą. Jei Programos dalyvis Registracijos ir Atperkamos prekės gražinimo formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Programos dalyvis, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 1. Asmens duomenų apsauga

8.1. Pardavėjas tvarko Programos dalyvio Asmens duomenis, gautus Programos dalyviui: (i) naršant Elektroninėje parduotuvėje; (ii) registruojantis Depozito programoje; (iii) Grąžinant Prekes pagal šią Depozito programą pateikiant grąžinimo procesui atlikti reikalingus duomenis; (iv) Pardavėjui vykdant tiesioginę rinkodarą; (v) teikiant Pardavėjui užklausą; (vi) lankantis ir (ar) atliekant aktyvius veiksmus Pardavėjo socialinės žiniasklaidos paskyrose.

8.2. Programos dalyvio Asmens duomenų tvarkymas detaliau pateikiamas atskirame Pardavėjo dokumente - Privatumo politika. Pardavėjo Privatumo politika turi būti patvirtinta norint užsiregistruoti Depozito programoje.

8.3. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Pardavėjas tvarkydamas kliento Asmens duomenis įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

9.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.

9.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie Pardavėjo taikomas akcijas bei pasiūlymus, registracijos metu pažymi sutikimą varnele. Programos dalyviui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Programos dalyvio asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Programos dalyviui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Programos dalyvio pateiktą užsakymą pagal Depozito programą.

9.3. Programos dalyvis, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, turi kreiptis į Pardavėją.

 1. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas komunikacijai su Programos dalyviu naudojasi jo Registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“.

 1. Baigiamosios nuostatos

11.1.Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3.Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti

Paskutinis Taisyklių atnaujinimas buvo atliktas 2022-07-27.