Bid on authentic and reborn top fashion auctions every week!

Naudojimo taisyklės

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS POPPRI FASHION AUCTIONS PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos ir apibrėžimai

Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www.poppri.com.

Taisyklės - šios Elektroninės parduotuvės taisyklės.

Pardavėjas (Aukciono organizatorius) – UAB TEKSASAS, įmonės kodas 302721190, PVM mokėtojo kodas LT100007633914, registracijos adresas Gedimino g. 119, 20103 Ukmergė, veiklos vykdymo adresas Gruodžio 17-osios g. 14, Ukmergė 20139, telefonas +370 698 44744, el. paštas help@poppri.com.

Aukcionas – prekės įsigijimo būdas Elektroninėje parduotuvėje, kuriuo Aukciono dalyviai iki konkrečios aukciono termino pabaigos varžosi tarpusavyje siekdami įsigyti norimą prekę siūlydami savo kainą. 

Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka Elektroninėje parduotuvėje užsiregistravęs, su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika susipažinęs ir jas patvirtinęs fizinis arba juridinis asmuo, pasirinkęs ir apmokėjęs Narystės mokestį.

Aukciono laimėtojas – Aukciono dalyvis, Aukciono metu pasiūlęs didžiausią prekės kainą.

Pirkėjas – Aukciono laimėtojas apmokėjęs už Aukcione laimėtą prekę bei jos pristatymo mokestį.

Klientas – toliau tekste vartojama sąvoka, kai nuostatos galioja visiems asmenims - Aukciono dalyviui, Aukciono laimėtojui ir Pirkėjui.

Dalyvavimas Aukcione veiksmas, sukuriantis Aukciono dalyviui Taisyklėse numatytas teises ir pareigas, už kurių nevykdymą Aukciono dalyviui gali būti taikoma šiose Taisyklėse numatyta atsakomybė.

Paskyra – Taisyklių pagrindu atliekamo Aukciono dalyvio registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, kuriuo sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Aukciono dalyvio paskyra.

Narystės mokestis – mėnesinis arba metinis narystės mokestis, kurį privalo mokėti Aukciono dalyvis norintis Elektroninėje parduotuvėje teikti kainų pasiūlymus, dalyvauti Aukciono organizatoriaus rengiamuose Aukcionuose. Narystė mokestis taip pat naudojamas Aukciono dalyvio tikrumui patvirtinti bei užtikrinti Pardavėjo Aukcionų patikimumą.

Pirkimo-pardavimo sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma sutartis, kuri laikoma sudaryta Aukciono dalyviui laimėjus Aukcioną ir apmokėjus už Aukciono metu Elektroninėje parduotuvėje laimėtas prekes pagal suformuotą užsakymą. Kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir vykdomos pagal šias Taisykles.

Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas - https://poppri.lt/policies/privacy-policy, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia Elektronine parduotuve.

Pasiūlymas – Pardavėjo pasiūlymas Aukciono dalyviui tam tikrą laiką naudotis Pardavėjo Elektronine parduotuve nemokant Narystės mokesčio.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Aukciono dalyviui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Aukciono dalyvis informuojamas Elektroninėje parduotuvėje ir el. paštu. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Aukciono dalyviui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti prieš kiekvieną Dalyvavimą aukcione.

 2.3. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

2.3.1. veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

2.3.3. juridinis asmuo.

2.4. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, pateikiamos Taisyklių sąlygos po susipažinimo su jomis tampa sutartimi (toliau - Sutartimi) tarp Aukciono organizatoriaus/Pardavėjo ir Aukciono dalyvio.

2.5. Aukciono dalyvis, siūlydamas savo kainą už pasirinktą prekę sutinka su šių Taisyklių galiojimu ir jam yra žinoma, kad jis neturi teisės atšaukti savo pateikto pasiūlymo.

2.6. Informuojame, kad Elektroninės parduotuvės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ (toliau – DUK) pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymų, pristatymu, grąžinimu ir pan. Atsižvelgiant į tai, prieš Dalyvaujant Aukcione rekomenduojame susipažinti su DUK: https://poppri.lt/apps/help-center.

2.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Aukciono dalyvis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ar DUK, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. Narystės mokestis

3.1. Narystės mokesčio mokėjimai

3.1.1. Narystės mokestis yra mėnesinis arba metinis mokestis mokamas iš anksto išskaitant iš Aukciono dalyvio nurodytos kredito arba debeto kortelės, arba naudojant, bet kurį kitą sutartą mokėjimo būdą̨. Mokestis už sekantį Narystės mokesčio intervalą mokamas pasibaigus kiekvienam prieš tai buvusiam Narystės mokesčio laikotarpiui. Informacija apie atliktus mokėjimus, Narystės mokesčio sąskaitos pateikiamos Elektroninės parduotuvės skiltyje „Mano paskyra“ skiltyje „Narystė“.

3.1.2. Aukciono dalyvis įsipareigoja pasirūpinti, kad jo sąskaitoje iš kurios išskaitomas Narystės mokestis būtų pakankamai lėšų padengti mėnesinį Narystės mokestį, kai reikia jį mokėti. Jeigu mokėjimo dieną sąskaitoje nėra pakankamos sumos ir Narystės mokestis nėra sumokamas, Pardavėjas turi teisę apriboti Aukciono dalyvio prieigą prie Aukcionų kol Narystės mokestis nebus sumokėtas.

3.1.3. Aukciono dalyviui Narystės mokesčio nesumokėjus 12 mėn. Pardavėjas turi teisę panaikinti Aukciono dalyvio registraciją.

3.2. Narystės mokesčio dydis, jo planai ir keitimas

3.2.1. Narystės mokestis turi skirtingus planus, sąlygas ir kainas pateikiamas Elektroninės parduotuvės skiltyje „Narystės mokestis“. Aukciono dalyvis pasirenka jo poreikius atitinkantį Narystės mokesčio planą.

3.2.2. Narystės mokesčio planas gali būti keičiamas pasibaigus esamam Narystės mokesčio laikotarpiui – pasirinkimą galima padaryti ir anksčiau. Pasibaigus esamam Narytės mokesčio planui įsigalios naujai pasirinktas ir nuskaitoma bus atitinkama naujo Narystės mokesčio plano suma.

3.2.3. Aukciono dalyviui pageidaujant Narystės mokesčio planas gali būti keičiamas nepasibaigus esamo plano galiojimui, tuomet nuo pasirinkimo momento įsigalioja naujai Aukciono dalyvio pasirenkamas Narystės mokesčio planas. Tokiu atveju ankstesnysis Narystės mokestis ar jo dalis, nepaisant to, kad nebuvo naudojama numatytą laikotarpį Aukciono dalyviui nėra grąžinama.

3.2.4. Pardavėjas vienašališkai gali keisti Narystės mokesčio planų kiekį, dydį, sąlygas apie tai pranešdamas Elektroninėje parduotuvėje arba elektroniniu paštu.

3.2.5. Sumokėtas Narystės mokestis nėra grąžinamas, Pardavėjas neatlieka pinigų grąžinimo ir neteikia kreditų dėl nepanaudotos arba iš dalies panaudotos aukcionų paslaugos, išskyrus tuos atvejus, kai aukcionai buvo neprieinami dėl Pardavėjo Elektroninės parduotuvės techninio gedimo arba kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

3.2.6. Pardavėjui keičiant Narystės mokesčio dydį, planų kiekį ar kitas Narystės mokesčio galiojimo sąlygas esamiems Aukciono dalyviams, naujos sąlygos įsigalioja pasibaigus esamo Narystės mokesčio galiojimo terminui, bet ne anksčiau kaip po 10 k. d. nuo pranešimo apie tai pateikimo Aukciono dalyviui elektroniniu paštu arba Elektroninėje parduotuvėje.

3.3. Nemokamo bandymo naudojimo pasiūlymas:

3.3.1. Kai kuriais atvejais Pardavėjas gali siūlyti Aukciono dalyviams naudotis Pardavėjo Elektronine parduotuve nemokant Narystės mokesčio – suteikiant nemokamo bandymo laikotarpį – Pasiūlymą.

3.3.2. Aukciono dalyvis gali naudotis Pasiūlymu, kai tik priima jį nemokėdamas Narystės mokesčio.

3.3.3. Pasibaigus Pasiūlymo laikotarpiui Aukciono dalyvis tampa mokančiu vartotoju, turi apmokėti Taisyklėse numatyta tvarka pasirinktą vieną iš Narystės mokesčio planų, nebent nusprendžia atsisakyti Pasiūlymo iki Pasiūlymo galiojimo pabaigos (Pasiūlymo galiojimas baigiasi paskutinę Pasiūlymo dieną).

3.3.4. Norėdami atsisakyti Pasiūlymo arba nustoti naudotis Pasiūlymu, eikite į Elektroninės parduotuvės skiltį „Mano Paskyra/Tvarkyti paskyrą/Narystė“.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Pardavėjas tvarko Kliento Asmens duomenis, gautus Klientui: (i) naršant Elektroninėje parduotuvėje; (ii) kuriant Paskyrą Elektroninėje parduotuvėje; (iii) įsigyjant prekes iš Elektroninės parduotuvės (dalyvaujant aukcionuose); (iv) Pardavėjui vykdant tiesioginę rinkodarą; (v) teikiant Pardavėjui užklausą; (vi) lankantis ir (ar) atliekant aktyvius veiksmus Pardavėjo socialinės žiniasklaidos paskyrose.

4.2. Kliento Asmens duomenų tvarkymas detaliau pateikiamas atskirame Pardavėjo dokumente - Privatumo politika. Pardavėjo Privatumo politika turi būti patvirtinta norint naudotis Elektronine parduotuve ir įgyti Aukciono dalyvio statusą.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Pardavėjas tvarkydamas kliento Asmens duomenis įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5. Aukciono dalyvio registracija

5.1. Aukciono dalyvis gali naudotis Elektronine parduotuve tik po to, kai atlikti visi žemiau nurodyti veiksmai:

5.1.1. sukurta Paskyra;

5.1.2. patvirtintas sutikimas su Taisyklėmis, kurios yra laikomos neatsiejama sutarties tarp Aukciono dalyvio bei Pardavėjo, dalimi;

5.1.3. patvirtintas sutikimas su Pardavėjo Privatumo politika

5.1.4. norint teikti kainų pasiūlymus pasirinktas ir apmokėtas Narystės mokestis arba priimtas Pardavėjo Pasiūlymas jei toks buvo pateiktas.

5.2. Aukciono dalyvis Elektroninėje parduotuvėje gali turėti tik vieną Paskyrą visu Elektroninės parduotuvės veikimo metu. Jei Aukciono dalyvio Paskyra Pardavėjo yra panaikinama dėl šių Taisyklių nesilaikymo (žiūr. Taisyklių 7.6, 7.9, 7.11, 7.12 punktus), Aukciono dalyvis negali susikurti kitos Paskyros.

6. Dalyvavimas Aukcione

6.1. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje sukuria ir skelbia Aukcionus kiekvienai prekei ar prekių komplektui, nustatydamas prekės pradinę kainą.

6.2. Visos Aukcione parduodamos prekės yra Pardavėjo detaliai aprašytos ir turimos Pardavėjo sandėliuose.

6.3. Aukcionas prasideda kai jis atsiranda Elektroninėje parduotuvėje, baigiasi - Pardavėjo nustatytu laiku.

6.4. Aukciono dalyvio teikiamų pasiūlymų skaičius kiekvienai prekei yra neribojamas ir galimas iki konkrečios prekės Aukciono pabaigos.

6.5. Aukciono dalyviui laimėjus Aukcioną jis skelbiamas Aukciono laimėtoju ir tuomet vykdomas prekės pardavimas.

7. Aukciono dalyvio/Aukciono laimėtojo/Pirkėjo teisės ir pareigos

7.1. Aukciono laimėtojas gali įsigyti ne daugiau nei 10 prekių 10 kalendorinių dienų laikotarpiu.

7.2. Aukciono dalyvis įgyja teisę įsigyti ir tuo pačiu įsipareigoja įsigyti prekę už savo pasiūlytą kainą, jeigu jis tampa Aukciono laimėtoju. Prekės pristatymo išlaidas apmoka Aukciono laimėtojas.

7.3. Aukciono dalyvis įsipareigoja neatsisakyti savo kainos pasiūlymo ar nesumažinti pasiūlytos kainos.

7.4. Aukciono laimėtojas per 3 (tris) kalendorines dienas įsipareigoja sumokėti savo pasiūlytą ir Aukcione patvirtintą kainą už prekę pagal jam pateiktą sąskaitą šiose Taisyklėse numatytais būdais.

7.5. Aukciono laimėtojui per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Aukciono pabaigos neįsigijus laimėtos prekės šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Aukcionas laikomas anuliuotu ir Aukciono laimėtojas netenka teisės įsigyti prekės už savo pasiūlytą ir Aukcione patvirtintą kainą.

7.6. Aukciono laimėtojui neapmokėjus ar atšaukus 5 laimėtus Aukcionus, jo teisė teikti pasiūlymus kituose Pardavėjo Aukcionuose sustabdoma, Aukciono dalyvio registracija gali būti nutraukta laikinai arba visam laikui. Sumokėtas Narystės mokestis nėra grąžinamas nepaisant likusio Narystės mokesčio galiojimo termino. Aukciono dalyvis, susipažindamas su Taisyklėmis, su tuo sutinka.

7.7. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos, tuo atveju, jeigu prekė Pirkėjo nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

7.8. Aukciono dalyvis įsipareigoja jokiu būdu nenaudoti Aukciono sistemos sukčiavimui ar bet kokiems neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti bei įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų bei slaptažodžių tretiesiems asmenims bei nepažeisti trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų.

7.9. Aukciono dalyvis yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus bei patvirtina tai sutikdamas su Taisyklėmis. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės Pardavėjui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę manyti, kad veiksmus Elektroninėje parduotuvėje atliko Aukciono dalyvis.

7.10. Aukciono dalyvis įsipareigoja neatlikti mokėjimų, operacijų ir kitų veiksmų, kurie atšaukia, riboja arba kitaip trikdo Elektroninės parduotuvės darbą, Pardavėjo programų veikimą, kompiuterių ir komunikacijos priemonių darbą.

7.11. Aukciono dalyvis prisiima atsakomybę už visus šiame straipsnyje numatytų nuostatų pažeidimus ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu jis pažeidžia Taisykles, Aukciono organizatorius turi teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti jo prieigą prie Elektroninės parduotuvės be jokių apribojimų, teisinės apsaugos priemonių taikymo ir nepateikdamas tokio savo veiksmo priežasčių.

7.12. Aukciono dalyvis, toliau nenorėdamas dalyvauti aukcionuose gali bet kuriuo metu nutraukti narystę. Nepriklausomai nuo nutraukimo datos Aukciono dalyvis galės dalyvauti Aukcionuose iki sumokėto Narystės mokesčio laikotarpio pabaigos. Narystės mokestis negrąžinamas nei dalimis, nei pilna apimtimi.

8. Pardavėjo teisės ir pareigos

8.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti sklandų Elektroninės parduotuvės veikimą bei, reikalui esant, nedelsiant užtikrinti Elektroninės parduotuvės veikimo trukdžių pašalinimą, bet neatsako už ryšio sutrikimus, Aukciono dalyvio veiksmus Elektroninėje parduotuvėje, bei tyčia/netyčia įvestus klaidinančius duomenis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti jam pateiktų duomenų saugumą, laikantis BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu (jei Pardavėjas siūlo tokį pasirinkimą) pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

8.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką ar panašią prekę, Pirkėjui jos atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

8.5. Aukciono dalyviui pažeidus šias Taisykles, įskaitant piniginių prievolių nevykdymą, Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Aukciono dalyvio registraciją negražinant sumokėto Narystės mokesčio.

8.6. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 7.7 punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tos dienos, kai grąžintos prekės pristatytos Pardavėjui.

8.7. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

8.8. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

8.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių;

9. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

9.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Aukciono dalyvio ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Aukciono dalyvis laimėjęs Aukcioną apmoka už Aukciono metu Elektroninėje parduotuvėje laimėtas prekes pagal suformuotą užsakymą. Pardavėjui gavus Pirkėjo mokėjimą užsakymas perduodamas vykdymui.

9.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo įsigytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

9.3. Pirkimo-pardavimo sutartys (užsakymai) registruojamos ir saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

9.4. Pirkėjui atsisakant prekės Pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.

10. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

10.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

10.2. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis. 

10.3. Už Aukcione laimėtas prekes Aukciono laimėtojas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

10.3.1. banko kortele;

10.3.2.  PayPal;

10.4. Aukciono laimėtojas pagal savo pasiūlytą ir Aukcione patvirtintą kainą bei jam pateiktą sąskaitą už prekę turi sumokėti per 3 (tris) kalendorines dienas.

11. Prekių pristatymas

11.1. Apmokėdamas Aukcione laimėtas prekes Pirkėjas pasirenka vieną iš prekių pristatymo būdų įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme, pristatymo būdai, sąlygos ir mokesčiai nurodyti Elektroninės parduotuvės skyriuje “Pristatymas”: https://poppri.com/pages/pristatymas.

11.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

11.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

11.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

11.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

11.2.4. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

11.3. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į savitarnos terminalus:

11.3.1. Pirkėjas turi žinoti, kad savitarnos terminaluose atsiimamų prekių svoris yra ribojamas priklausomai nuo atitinkamo terminalo sąlygų, siuntos viršijančios numatytą svorį į savitarnos terminalus nėra pristatomos, daugiau informacijos Elektroninės parduotuvės skyriuje “Pristatymas”: https://poppri.lt/pages/pristatymas.

11.3.2. Siuntas Pirkėjas turi atsiimti per savitarnos terminalo numatytą siuntos atsiėmimo terminą po to, kai Pirkėjas informuojamas Pardavėjo ar kurjerio, kad prekę galima atsiimti, daugiau informacijos Elektroninės parduotuvės skyriuje “ Pristatymas”.

11.3.3. Pirkėjai siuntas atsiėmę iš savitarnos terminalų turi patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę, pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo apie tai privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos/prekės atsiėmimo informuoti Pardavėją. Pirkėjui praleidus šį informavimo terminą, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

11.4. Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties.

11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11.6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

11.7. Jei remiantis Taisyklių 11.2 - 11.3 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, Pirkimo-pardavimo sutartis anuliuojama, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

12. Prekių grąžinimas

12.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 30 dienų nuo jų gavimo dienos. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu;

12.2. Pirkėjas apmoka grąžinamų kokybiškų prekių siuntimo Pardavėjui išlaidas.

12.3. Pirkėjas nusprendęs atsisakyti prekės Pirkimo-pardavimo sutarties turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos išsiųsti arba perduoti grąžinamas prekes Pardavėjui.

12.4. Parduotos nekokybiškos prekės (nekokybiška preke nelaikoma defektuota prekė, kurios defektai buvo nurodyti prekės aprašyme) gali būti grąžinamos arba esant galimybei prekės trūkumai yra šalinami ar ji pakeičiama.

12.5. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

12.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

12.5.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.5.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.5.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.

12.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų nurodytų Taisyklių 12.5 punkte.

12.7. Už Pirkėjo pagal šiose Taisyklėse numatytą tvarką grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

12.8. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

12.9. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

13. Atsakomybė

13.1 Klientas yra visiškai atsakingas už pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Klientas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2 Aukciono dalyvis yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie Elektroninės parduotuvės.

13.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Aukciono dalyvis/Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

13.4 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.

14.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami jam skirti pasiūlymai, informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje vykdomas akcijas bei pasiūlymus, registracijos metu pažymi sutikimą varnele.

14.3. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti informacinių pranešimų (naujienlaiškių) prenumeratos nustatymus, turi kreiptis į Pardavėją.

14.4. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo Asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

14.5. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų - Akcinių kuponų, kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje:

14.5.1. Akciniai kuponai yra kuponai, kurių negalima nusipirkti ir kurie išduodami reklaminių kampanijų metu bei galioja tam tikrą laiką

14.5.2. Akciniai kuponai yra vienkartiniai, nesumuojami, viename užsakyme (kuriuo įsigyjama viena ar kelios prekės) galima panaudoti vieną kuponą, išskyrus atvejus, kai mes sutikome kitaip.

14.5.3. Prekėms, kurioms Elektroninėje parduotuvėje jau yra pritaikyta nuolaida (akcija), papildomos nuolaidos pritaikant Akcinį kuponą - nesuteikiamos.

14.5.4. Akcinių kuponų naudojimui gali būti taikoma minimali užsakymo vertė, kuri nurodoma ant konkretaus Akcinio kupono.

14.5.5. Užsakymo vertė turi viršyti Akcinio kupono vertę. Įsigyjamų prekių kainos skirtumą galima sumokėti naudojant bet kurį iš siūlomų mokėjimo būdų.

14.5.6. Akcinių kuponų vertė nebus išmokama pinigais.

14.5.7. Grąžinus visas ar kai kurias užsakymo prekes kai užsakymo apmokėjimui buvo panaudotas Akcinis kuponas, Akcinis kuponas nėra grąžinamas.

14.5.8. Akciniai kuponai gali būti panaudoti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Kuponų pritaikymas atgaline data nėra galimas.

14.5.9. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja Akcinį kuponą ir pasinaudoja šių Taisyklių 7.7 punkte numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui perkant prekę panaudota Akcinio kupono suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.

15. Komentarų/atsiliepimų talpinimas

15.1. Klientas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Elektroninėje parduotuvėje esančias, įsigytas prekes, suteiktas ir gautas paslaugas, rašydamas komentarus/atsiliepimus.

15.2. Klientas sutinka ir garantuoja, kad komentarų/atsiliepimų turinys atitiks šiuos reikalavimus:

15.2.1. bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su gauta preke ar paslauga;

15.2.2. nebus reklaminio pobūdžio;

15.2.3. nebus klaidinantis ar įžeidžiantis, taip pat nebus pavartoti necenzūriniai žodžiai;

15.2.4. nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių;

15.2.5. nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų reikalavimų.

15.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Kliento komentarus/atsiliepimus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.

15.4. Klientas prisiima visą atsakomybę, jei jo veiksmai neatitinka išdėstytų komentarų/atsiliepimo talpinimo reikalavimų.

16. Apsikeitimas informacija

16.1. Pardavėjas komunikacijai su Klientu naudojasi jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Klientas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

17.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17.3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti.

Paskutinis Taisyklių atnaujinimas buvo atliktas 2022-05-12.